Marktonderzoekbureaus vrijgesteld van verplichting opvragen BSN van respondenten

Door Jan Roekens | 27-06-2023

Het Data & Insights Network heeft zich met succes verzet tegen de zogenaamde renseigneringplicht die per 1 januari van dit jaar van kracht is. Resultaat is dat bij D&IN aangesloten bureaus geen burgerservicenummer (BSN) hoeven te vragen aan mensen die meewerken aan kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Het opgeven van het BSN was voor velen een struikelblok om deel te nemen aan onderzoek.

In het verleden was de situatie dat bij uitbetaling aan derden (ook wel bekend als de IB47-regel) niet naar het BSN mocht worden gevraagd. Vanaf 1 januari 2022 werd een nieuwe regel van kracht waarin administratieplichtigen alsnog werd opgelegd het BSN te vragen.

D&IN verzocht de Staatssecretaris de bureaus vrij te stellen van de verplichting. De Staatssecretaris vroeg daarop de Belastingdienst de beantwoording van het verzoek over te nemen. Bij monde van Wim van Slooten, directeur D&IN, werd aan de Belastingdienst uitgelegd dat het gaat om kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In het eerste geval vindt betaling van respondenten veelal plaats via punten. Bij kwalitatief onderzoek gaat het veelal om betaling in geld.

Als belangrijkste knelpunt werd genoemd dat de vernieuwde renseigneringsverplichting, met haar wettelijk verplichte karakter en de uitvraag van het BSN, grote problemen oplevert voor de onderzoeksbureaus omdat mensen niet langer willen deelnemen als zij hun BSN moeten opgeven. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de onderzoeken die de bureaus uitvoeren. D&IN bracht verder naar voren dat de onderzoeksbureaus die zijn aangesloten bij D&IN goed zijn voor 80% van de onderzoeksomzet in Nederland en dat er een groot aantal bedrijven en organisaties lid is.

D&IN heeft onderzoek gedaan naar het gemiddelde bedrag dat in 2021 werd betaald door de onderzoeksbureaus aan de respondenten. Op basis van de geëxtrapoleerde aantallen is in dat jaar aan 964.391 deelnemers gemiddeld € 18,- uitbetaald.

Kwaliteitsgarantie

De Inspecteur van de Belastingdienst heeft na bestudering van het bezwaar en de mondelinge toelichting besloten tot vrijstelling van opgeven BSN. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Er geldt vrijstelling bij betalingen aan respondenten voor deelname aan kwantitatief onderzoek als er geen sprake van medisch onderzoek, de betaling geschiedt door onderzoeksbureaus die statistisch onderzoek uitvoeren en die bureaus aangesloten zijn het D&IN. Betalingen aan respondenten voor deelname aan kwalitatief onderzoek zijn niet vrijgesteld, maar wel wordt het verstrekken van het BSN vrijgesteld, onder de volgende voorwaarden: de volledige naam (voorletters en achternaam), adres, woonplaats en geboortedatum worden verstrekt, er is geen sprake van medisch onderzoek en de betaling geschiedt door onderzoeksbureaus die statistisch onderzoek uitvoeren en aangesloten zijn bij D&IN.

Wim van Slooten is verheugd dat de Belastingdienst dit besluit heeft genomen en ook dat de kwaliteitsgarantie die het lidmaatschap van D&IN met zich meebrengt, ervoor heeft gezorgd dat de Belastingdienst het belang van de sector en de werkwijzen onderkent.Hij zegt blij te zijn dat aan het lidmaatschap van D&IN weer een nieuw voordeel kan worden toegevoegd.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?