Kostenontwikkelingen in het wegvervoer

Door Jan Roekens | 30-10-2019

De gerealiseerde kostenontwikkeling van 2019 ten opzichte van 2018 in het binnenlands wegvervoer varieert tussen de 4,0% en 5,6%. In het grensoverschrijdend wegvervoer ligt de kostenstijging tussen de 3,7% en 4,4%. De verwachte kostenontwikkeling voor 2020 ten opzichte van 2019 ligt tussen de 0,7% en 1,9%.


Dat blijkt uit het rapport Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2019-2020 van Panteia.

Belangrijkste kostenontwikkelingen in 2019

De loonkosten van het rijdend personeel zijn met gemiddeld 6,7% toegenomen. De brandstofkosten namen met gemiddeld 2,1% toe. De afschrijvingskosten stegen met 2,0%, de verzekeringskosten met 11,0% en de rentekosten daalden met 11,1%.

Gerealiseerde loonkostenontwikkeling 2019

De 6,7% toename van de loonkosten voor het rijdend personeel is de totaalsom van de loonstijging, de extra 1/3 trede, wijzigingen in de sociale lasten, vermeerdering waarde vakantiedagen en het effect van de eenmalig uitkering van 750 euro. Voor het overig personeel is de loonkostenstijging 3,4%.

Verwachte kostenontwikkelingen voor 2020

De loonkosten van het rijdend personeel stijgen naar verwachting met gemiddeld 1,4%. De geraamde loonkostenstijging voor het overig personeel is 3,0%. Dit verschil in loonkostenstijging wordt veroorzaakt doordat Panteia ervan uitgaat dat het rijdend personeel een eenmalige uitkering van 750 euro heeft ontvangen in het kader van de kwestie ‘waarde vakantiedag’. Panteia gaat ervanuit dat het overig personeel die uitkering niet heeft ontvangen. De brandstofkosten dalen met gemiddeld 2,1%. De afschrijvingskosten stijgen naar verwachting met 1,5% en de verzekeringskosten met 9,0%.

Geraamde loonkostenontwikkeling 2020 (t.o.v. 2019):

Op het moment dat dit rapport wordt uitgebracht is er nog geen nieuwe cao afgesloten. Dit betekent dat niet duidelijk is hoe hoog de loonkostenontwikkeling voor het jaar 2020 zal worden. Voor de loonkostenontwikkeling voor 2020 is in de rapportage uitgegaan van de cijfers van het Centraal Planbureau (2,5% contractloonstijging marktsector plus 0,45% toename sociale lasten). De sociale lasten nemen in 2020 onder meer toe vanwege maatregelen voortvloeiende uit de aangenomen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Omdat de werkelijke loonkostenstijging bij het beroepsgoederenvervoer kan afwijken van de geraamde ontwikkeling is tevens in de rapportage het effect hiervan aangegeven. Het effect van 1% hogere of lagere loonkostenmutatie op de totale kostenontwikkeling varieert tussen de 0,3% en 0,8% extra kostenstijging of kostendaling per deelsector.

Tekort aan chauffeurs veroorzaakt extra toename loonkosten

De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt in 2020 blijft bestaan. Dit kan net als in 2019 mogelijk leiden tot een extra loonkostenstijging als gevolg van inhuur uitzendkrachten, hoger personeelsverloop, betaling van extra vergoedingen en inwerken van nieuw personeel. Deze extra kostenstijging is niet opgenomen in de reguliere kostenontwikkeling omdat het situationeel afhankelijk is of deze wel/niet van toepassing is. Tevens is de hoogte van deze extra kostenstijging wisselend.

Naast bestelauto’s en ecocombi’s meer uitbreidingen in de toekomst

In de rapportage zijn dit jaar ook de kostprijsontwikkelingen meegenomen voor bestelauto’s en ecocombi’s (LZV’s). Volgend jaar wordt ook het intermodaal vervoer per spoor toegevoegd aan het jaarlijks verschijnende rapport. In 2021 komen ook de kostenontwikkeling van elektrische voertuigen aan bod.

Panteia heeft de kostenontwikkelingen in het wegvervoer van 2019 en 2020 in kaart gebracht, zoals elk jaar. Nieuw is dat er voor het eerst één onafhankelijk rapport is, voor vervoerders én verladers.

Het Nederlandstalige rapport is, voor leden van TLN en/of evofenedex, verkrijgbaar bij deze brancheorganisaties. Vergunninghouders, met een vergunning beroepsgoederenvervoer, kunnen voor de rapportage eveneens bij TLN terecht. De overige partijen kunnen voor het Nederlandstalige rapport bij Panteia terecht.

Degene die geïnteresseerd zijn in het Engelstalige rapport kunnen deze ook opvragen bij Panteia.

Bron: Persbericht Panteia, 7 oktober 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?